Privacyverklaring Invario

Privacyverklaring Invario
Invario respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Invario aan uw gegevens kan komen, wat Invario daar mee doet, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met eventuele vragen, opmerkingen of klachten. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP).

Invario gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, dealers en partners niet aan derden verstrekken, tenzij Invario in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, bijvoorbeeld wanneer er redenen zijn om de kredietwaardigheid van een (potentiële) klant, dealer of partner te onderzoeken, wanneer Invario op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken of op uitdrukkelijk verzoek van de (potentiële) klant, dealer of partner waarvan de persoonsgegevens zijn.

Invario, gevestigd aan de Olivier Bruyneelstraat 34, 1363 LP te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Nodig voor onze dienstverlening.
Invario levert diensten in samenwerking met andere leveranciers. In dit geval is het nodig dat de leverancier de persoonsgegevens ontvangt om bepaalde diensten te kunnen leveren. De leveranciers moeten zich aan de voorwaarden van Invario houden en Invario stelt dan ook dezelfde privacy-eisen aan leveranciers als die Invario stelt aan zichzelf.


Op verzoek van de klant, dealer of partner.
Het kan ook voorkomen dat onze klanten dealers of partners zelf bepaalde diensten afnemen waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een app die gps-gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunnen onze klanten, dealers of partners op hun telefoon zelf aangeven of ze die gegevens wel of niet willen delen.


Verzamelen van persoonsgegevens.
Invario maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot een identiteit. Alleen bepaalde kenmerken worden vastgelegd, zodat de identiteit individueel niet meer te herleiden is. Invario kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om een overeenkomst aan te gaan voor het afnemen van diensten van Invario. Verder worden uw gegevens vastgelegd als u gebruik maakt van het Invario netwerk, ten behoeve van het opstellen van de factuur en ter voorkoming en/ of opsporing van fraude.


Persoons- en gebruikersgegevens.
Wanneer u een dienst afneemt van Invario, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt Invario uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Gegevens waar Invario naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en uw IBAN. Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk door Invario bewaard.


Gebruik van persoonsgegevens.
Invario slaat in de eigen database uw persoonsgegevens op en zal voor uitvoering van de overeenkomst die u met Invario heeft afgesloten de gegevens gebruiken, zoals het leveren van diensten en factureren van de abonnementsgelden en eventuele bestellingen. Verder kunnen bel- en internetgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en het voorkomen of opsporen van fraude. Invario gebruikt uw persoonsgegevens ook om u te informeren van nieuwe diensten en/of producten. Als u deze informatie niet (meer) wil ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar contact@invario.nl.

Invario verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten het netwerk van de organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Invario met u heeft gesloten. De Nederlandse wet schrijft voor dat Invario de correcte naam- en adresgegevens van alle klanten, dealers en partners te registreren. Invario is tevens verplicht mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van bel- en internetverkeer door autoriteiten, zoals bij een onderzoek door de politie naar verspreiding van kinderporno via het internet.

Invario biedt de mogelijkheid om uw telefoonnummer te behouden wanneer u overstapt van provider. Hiervoor wisselen wij gegevens uit met de huidige of volgende provider. In geval van een vast telefoonnummer betreft dit het huidige telefoonnummer en de NAW-gegevens. Bij een mobiel telefoonnummer wordt het simkaartnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.


Beveiliging van persoonsgegevens.
Invario neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan om de persoonsgegevens te beveiligen. Invario neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door geen (actieve) fysieke opslag van persoonsgegevens te hebben en alles op te slaan in de cloud. Daarnaast worden fysieke persoonsgegevens altijd vernietigd door middel van een papierversnipperaar.


Delen van gegevens met derden.
Invario deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, het leveren van diensten etc. en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Invario blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens.
Invario neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U heeft altijd het recht om aan Invario te vragen welke (persoons)gegevens van u(w bedrijf) in het gegevensbestand van Invario zijn opgeslagen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat die persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn, dan kunt u Invario vragen uw persoonsgegevens aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Invario zal dit zo snel mogelijk uitvoeren of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen op dat moment (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u van mening bent dat het gebruik dat Invario van uw persoonsgegevens maakt niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze privacyverklaring, dan kunt u dit aan Invario doorgeven. Invario zal vervolgens contact met u opnemen om uw bezwaren te bespreken en na te gaan hoe Invario aan uw wensen tegemoet kan komen. 


Vragen, opmerkingen of klachten.
Invario hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Invario met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door te mailen naar contact@invario.nl of door een brief te sturen naar Invario, Olivier Bruyneelstraat 34, 1363 LP te Almere. Daarmee kunnen wij als Invario voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij zullen al uw vragen, opmerkingen of klachten uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Invario behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.


Contactgegevens Invario.
Website: invario.nl
E-mailadres: contact@invario.nl
Adres: Olivier Bruyneelstraat 34, 1363LP Almere
Contactpersoon: Ivo Schipper (ivoschipper@invario.nl)